2022. 18. Ilona

Közélet

Hulladékgyűjtő pontra lehet pályázni

Sajtóközlemény | 2022. Július 30. 06:56:03 | Utolsó frissítés: 3 hetes

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HULLADÉKGYŰJTŐ PONT MAGÁNTERÜLETEN TÖRTÉNŐ LÉTESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL

Tisztelt Bajaiak!

Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. július 7-i nyilvános ülésén megalkotta a zárt hulladékgyűjtő pont magánterületen történő létesítésének támogatásáról szóló 19/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet), amely 2022. július 9-jén lépett hatályba.

E rendelet célja a közterületen elhelyezett 5m3 űrtartalmú fém hulladékgyűjtő konténerek (a továbbiakban: konténer) kiváltásának támogatásával a városkép javítása, a természeti és zöldfelületi értékek megóvása.

A magánterületi zárt hulladékgyűjtő pont létesítésére önkormányzati támogatás Baja Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő – nem úszótelkes kialakítású – társasházakra, és társasházi lakóközösségekre terjed ki, ahol – a rendelet hatálybalépésekor – a keletkező kommunális hulladék gyűjtése közterületen elhelyezett konténerekben történik.

A kérelmek folyamatosan, az önkormányzat éves költségvetésében biztosított forrás – 10.000.000,- Ft – erejéig nyújthatók be, az e felhívás 1. mellékleteként – szerkeszthető formátumban – is csatolt, letölthető, illetve a Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: hivatal) Városüzemeltetési és Városrendészeti Irodájában igényelhető adatlapon.

A támogatás mértéke a gyűjtőpont igazolt teljes bekerülési költségeinek fele, de legfeljebb 1.000.000,- Ft (egymillió forint).

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely utófinanszírozás formájában nyújtható.

A rendelet értelmében a hulladékgyűjtő pont (a továbbiakban: gyűjtőpont): az 5m3-es konténer kiváltására alkalmas, 1100 l űrtartalmú, kommunális és szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezésére szolgáló, legalább 40 m2 alapterületű, az érintett társasházhoz tartozó – az önkormányzat vagy önkormányzati költségvetési szerv tulajdonában vagy egyéb más módon használatában nem álló – telekrészen, térkő vagy beton padozattal kialakított zárt terület.

Kérelmet a közös gyűjtőpontra több társasház vagy lakásszövetkezet együttesen is beadhat, ilyenkor a (8) bekezdés 4. pontja szerinti közgyűlési határozatot minden érintett társasházi vagy lakásszövetkezeti közgyűlés részéről csatolni kell.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a rendelet 1. melléklete szerinti hiánytalanul kitöltött adatlapot,
 2. a beruházás megvalósításához szükséges – a hivatal által jóváhagyott – alaprajzot, helyszínrajzot és műszaki leírást tartalmazó tervdokumentációt,
 3. a társasház alapító okiratát,
 4. a társasházi közgyűlés határozatát a gyűjtőpont létesítéséről, az ehhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról és arról, hogy annak megvalósításához az önkormányzat támogatását kéri,
 5. amennyiben a kiváltásra kerülő konténer a kérelmezőn kívül más társasház hulladékgyűjtését is szolgálja, úgy annak egyetértő, támogató közgyűlési határozatát.

Nem adható támogatás azon kérelmező részére

 1. aki a rendelet 2. §-ában meghatározott jogosulti körbe nem tartozik,
 2. aki a kérelmét érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a kérelem benyújtásakor vagy a kérelme elbírálása során és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik,
 3. akinek a kérelme a rendelet szerint becsatolandó dokumentumok valamelyikét – a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy hiányosan tartalmazza.

A hivatal a kérelmeket, javaslatával ellátva – a beérkezésüktől számított – hiánypótlás esetén, annak teljesítését követő – 30 napon belül – döntésre előterjeszti Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete Környezetvédelmi, Civil és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára (a továbbiakban: KCTKB) részére. A kérelmek elbírálásáról a KCTKB dönt a beérkezésük sorrendjének megfelelően.

A KCTKB döntésének előkészítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el. A hivatal a kérelem elbírálásának eredményéről – a döntés meghozatalát követő 8 munkanapon belül – írásban értesíti a kérelmezőt.

A polgármester a támogatást nyert kérelmezővel – a döntés közlésének kézhezvételétől számított 30 napon belül – támogatási szerződést köt.

Amennyiben a támogatási szerződés megkötése – e határidőn belül – a kérelmező hibájából nem jön létre, a megítélt támogatás igénybevételének jogosultságát a kérelmező elveszíti.

A hulladékgyűjtő pont kialakításánál az alábbi műszaki, kivitelezési előírásoknak kell megfelelni:

 1. padozata térkővel, vagy betonnal kialakított,
 2. alapterülete legalább 40 m2,
 3. zárt terület, ahova az arra nem jogosultak nem tudnak belépni, ez utóbbi által a közterületi 5m3-es konténerekhez kapcsolódó illegális hulladéklerakásra nincs mód.

Az elszámolás a kérelmező nevére és a megvalósított műszaki tartalomra – formailag megfelelően és hiánytalanul – kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylat egyidejű bemutatása mellett történik. A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatási összeg erejéig kell benyújtani.

A munkakezdést, továbbá a beruházás befejezését a hivatalnak be kell jelenteni.

A kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül be kell fejezni.

A közterületi zárt hulladékgyűjtő pontelkészültét és a műszaki feltételek teljesülését a hivatal ellenőrzi és műszaki átadás-átvétel keretében, jegyzőkönyv kiállításával igazolja.

A rendelet teljes szövege megtalálható az önkormányzat honlapján (https://bajaionkormanyzat.hu/) és a Nemzeti Jogszabálytár oldalán is (http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek).

Bővebb információk:

Mihályi László,

Baja Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városrendészeti Iroda,

6500 Baja, Szentháromság tér 1. fsz. 39. iroda

e-mail: mihalyi.laszlo@bajavaros.hu,

vezetékes telefon: +36-79/886-231.

Ez a felhívás a rendelet 8. §-a alapján került közzétételre.

Baja, 2022. július 29.

                                                                                                        Nyirati Klára polgármester

                                                                                                        nevében és megbízásából:

                                                                                                                   Széll Péter

                                                                                                                alpolgármester

hozzászólok