2018. február 24. Szökonap

Közélet

A decemberi testületi ülés napirendje

www.bajaionkormanyzat.hu | 2017. december 07. 17:30:43 | Utolsó frissítés: 1 éve

 

M E G H Í V Ó

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 14. (csütörtök) napján 9.00 órától ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.  
Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    


NAPIREND

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztők: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek

3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester

B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság
E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
G/ Jegyző

Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek

5./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok működéséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

6./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

7./ Előterjesztés Baja város településrendezési terve 2017. évi III. egyszerűsített eljárásban történő módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

8./ Előterjesztés Baja város településrendezési terve 2017. évi V. számú módosítási eljárásának megindításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

9./ Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

10./ Előterjesztés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

11./ Előterjesztés a reklámhordozók, hirdetmények, plakátok, falragaszok elhelyezésének szabályairól szóló 46/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

12./ Előterjesztés a Baja belterület 13123 hrsz.-ú ingatlanra jelzálogjog bejegyzéshez történő előzetes hozzájárulásról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

13./ Előterjesztés a 422/2017. (XI. 30.) határozat végrehajtásáról, a bajai 5315/2 hrsz.-ú ingatlanon létesülő felépítmény tulajdonjogának rendezéséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

14./ Előterjesztés a Baja, Deák Ferenc u. 11-13. szám alatti ingatlant érintő vagyonkezelési szerződés és használatba adási megállapodás jóváhagyásáról, valamint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődjével kötött használati megállapodás megszüntetéséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

15./ Előterjesztés a Bajai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán helyiségrész használatára megkötött megállapodás meghosszabbításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

16./ Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő vállalkozási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

17./ Előterjesztés a 306/2017. (VIII. 31.) határozattal módosított 132/2017. (III. 30.) határozat végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

18./ Előterjesztés kiegészítő szociális ellátás bevezetéséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

19./ Előterjesztés a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról és lakások bérbeadásáról
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester

20./ Előterjesztés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző

21./ Előterjesztés a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezéséről, valamint az egyéb anyakönyvi családi események társadalmi megünnepléséről szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a 85/2015. (III. 26.) határozat módosításáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző

22./ Előterjesztés az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztő: Zalavári László igazgató

23./ Előterjesztés az egyházi, civil, szociális és karitatív ügyek tanácsnokának az elmúlt egy éves időszakban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Zöld László Csabáné tanácsnok

24./ Előterjesztés a kulturális, köznevelési, ifjúsági, sport és nemzetiségi ügyek tanácsnokának az elmúlt egy éves időszakban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Dancsa Bálint tanácsnok

25./ Előterjesztés a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződésről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

26./ Előterjesztés támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

27./ Előterjesztés az Egészséges Baja Városért Közalapítvány támogatási szerződésének módosításáról
Előterjesztő: dr. Kovács Zsolt kuratóriumi elnök

28./ Előterjesztés a 2018-2021. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv és a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző

29./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megállapításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

30./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések


Kelt: Baja, 2017. december 6.

Fercsák Róbert polgármester

Az előterjesztések – a zárt ülésen tárgyalandóak kivételével – megtekinthetőek a www.bajaionkormanyzat.hu honlapon, a képviselő-testületi ülések anyagai között.


 

 Hozzászólok!

Facebook Google +
0
komment