2023. Október 2. Petra

Közélet

Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztató | 2023. Március 13. 17:19:37 | Utolsó frissítés: 7 hónapja

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Tájékoztatom Baja város lakosságát, hogy a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontja 2023. április 20-21. (csütörtök és péntek), naponta 7.30 – 17.00 óra között, személyesen a következő helyszíneken:

Újvárosi Tagóvoda 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 31.

e-mail cím: ujvarosiovi.baja@gmail.com

Lőkert sori Tagóvoda 6500 Baja, Lőkert sor 78.

e-mail cím: lokertovoda@gmail.com

Damjanich utcai Tagóvoda 6500 Baja, Damjanich János utca 40.

e-mail cím: damjanichutcaiovoda@gmail.com

Kinizsi utcai Tagóvoda 6500 Baja, Kinizsi Pál utca 1/b

e-mail cím: kinizsiovi@gmail.com

Bernhart utcai Tagóvoda 6500 Baja, Bernhart Sándor utca 94.

e-mail cím: bernhartovi@gmail.com

Templom utcai Tagóvoda 6500 Baja, Templom utca 15.

e-mail cím: templom.ovoda@gmail.com

Petőfi utcai Tagóvoda 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 6-8.

e-mail cím: ovodapetofi@gmail.com

Kiscsávolyi Tagóvoda 6500 Baja, Szegedi út 14.

e-mail cím: kiscsavoly.ovoda@gmail.com

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudja. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.Amennyiben a szülő az óvodaköteles gyermekének óvodai beíratását elmulasztja, szabálysértést követ el.Óvodai felvételi körzet: Baja város közigazgatási területe

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére jogosult tagóvodák:

Újvárosi Tagóvoda – 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 31.

Lőkert sori Tagóvoda – 6500 Baja, Lőkert sor 78.

Damjanich utcai Tagóvoda – 6500 Baja, Damjanich János utca 40.

Kinizsi utcai Tagóvoda – 6500 Baja, Kinizsi Pál utca 1/b

Bernhart utcai Tagóvoda – 6500 Baja, Bernhart Sándor utca 94.

Templom utcai Tagóvoda – 6500 Baja, Templom utca 15.

Petőfi utcai Tagóvoda – 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 6-8.

Kiscsávolyi Tagóvoda – 6500 Baja, Szegedi út 14.

A nemzetiségi nevelést folytató tagóvodák:

Német nemzetiségi nevelést folytató tagóvoda:

Damjanich utcai Tagóvoda – 6500 Baja, Damjanich János utca 40.

Horvát nemzetiségi nevelést folytató tagóvoda:

Kinizsi utcai Tagóvoda – 6500 Baja, Kinizsi Pál utca 1/b

Templom utcai Tagóvoda – 6500 Baja, Templom utca 15.

A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 21 munkanapon belül hoz döntést a Bajai Óvodaigazgatóság intézményvezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Baja Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez címzett, de az érintett intézmény vezetőjének átadott – érdeksérelemre hivatkozó – kérelmet nyújthatnak be.Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat (saját és gyermekük személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt, anyakönyvi kivonatot, korai fejlesztési szakvéleményt valamint oltási igazolást-kiskönyvet) a beiratkozáskor vigyék magukkal.

Baja, 2023. március 13.

Tisztelettel: Nyirati Klára polgármester

hozzászólok