2021. 17. Rudolf

Közélet

Lakossági járdaépítési program

Bajai Városházi Sajtóiroda | 2021. Április 01. 07:51:51 | Utolsó frissítés: 2 hetes

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

FELHÍVÁSLAKOSSÁGI JÁRDAÉPÍTÉSRE ÉS -FELÚJÍTÁSRA ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

Tisztelt Bajaiak!

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 28-i nyilvános ülésén megalkotta a járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet), amely 2018. július 1-jén lépett hatályba. A rendelet célja a lakossági önerőből történő járdaépítés és járdafelújítás támogatása, ezáltal a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a városkép javítása, valamint a balesetmentes közlekedés elősegítése. A járdaépítési támogatás Baja belterületén – üdülő- és vízgazdálkodási területeket kivéve – közterületi járdaépítésre és -felújításra vehető igénybe. A kérelmek folyamatosan, az önkormányzat éves költségvetésében biztosított forrás – 2021-ben is 5.000.000,- Ft – erejéig nyújthatóak be, az e felhívás 1. mellékleteként is csatolt, letölthető (https://bajaionkormanyzat.hu), illetve a Bajai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodáján igényelhető adatlapon. A támogatás mértéke járda építése és felújítása esetén is egyaránt 5.500,- Ft/m2. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely utófinanszírozás formájában nyújtható.

A kérelmet Baja belterületén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal más jogcímen rendelkezni jogosult nyújthat be, továbbá az ingatlannak ingatlan-nyilvántartás szerinti jogszerű használója, továbbá lakóközössége (a továbbiakban együttesen: kérelmező). A kérelem kapubejáró, garázsbejáró, gépkocsibejáró (a továbbiakban: gépkocsibejáró) burkolatának költségét nem tartalmazhatja, de az azon áthaladó járdaszakasz költségeit igen.

A kérelemnek tartalmaznia kell

• a rendelet 1. melléklete szerinti hiánytalanul kitöltött adatlapot,

• a rendelet 2. melléklete szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot,

• a településképi szempontból jelentős területen lévő ingatlan esetében a rendelet 3. melléklete szerinti főépítészi nyilatkozatot,

• harminc napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak az önkormányzattal szemben helyi adótartozása nem áll fenn,

• harminc napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak az önkormányzattal szemben egyéb lejárt fizetési kötelezettsége nem áll fenn,

• a beruházással érintett ingatlan harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát.

Nem adható támogatás azon kérelmező részére

• aki nem tartozik a rendeletben meghatározott jogosultak körébe,

• akinek a kérelme a rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzést megelőzően megkezdett beruházás megvalósítására irányul,

• akinek a kérelme műszakilag nem indokolt járdaszakaszok felújítására irányul,

• akinek a kérelme a már megvalósult vagy a tárgyévben tervezett önkormányzati beruházással vagy elnyert pályázati projektekkel érintett területeken történő járdaépítésre vagy felújításra irányul,

• akinek a kérelme az önkormányzat által a kérelem beérkezését megelőző öt évben épített kiselemes járdák átépítésére irányul,

• aki a kérelme szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a kérelem benyújtásakor és az hitelt érdemlően bebizonyosodik,

• akinek a kérelme a kötelezően csatolandó dokumentumok valamelyikét– a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy hiányosan tartalmazza.

A hivatal a kérelmeket, javaslatával ellátva – a beérkezésüktől számított – hiánypótlás esetén, annak teljesítését követő – 45 napon belül – döntésre előterjeszti a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester, a veszélyhelyzeten kívüli időszakban a Pénzügyi, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére. A kérelmek elbírálásáról a polgármester, ill. bizottság az előterjesztést követően, kérelmenként egyesével dönt. A hivatal a kérelem elbírálásának eredményéről – a döntés meghozatalát követő 8 munkanapon belül – írásban értesíti a kérelmezőt. A polgármester a támogatást nyert kérelmezővel – a döntés közlésének kézhezvételétől számított 30 napon belül – támogatási szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése – e határidőn belül – a kérelmező hibájából nem jön létre, a megítélt támogatás igénybevételének jogosultságát a kérelmező elveszíti.

Az elszámolás a kérelmező nevére és a megvalósított műszaki tartalomra – formailag megfelelően és hiánytalanul – kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylat egyidejű bemutatása mellett történik. A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatási összeg erejéig kell benyújtani. Az építendő vagy felújítandó járda tervezésénél és kivitelezésénél törekedni kell az egységes utcakép megvalósulására.

A járdaépítésnél és a járdafelújításnál az alábbi műszaki, kivitelezési előírásoknak kell megfelelni:

• a térkő burkolat legalább 6 cm vastagságú gyalogos forgalomra és legalább 8 cm vastagságú a gépkocsi behajtókhoz, bevibrálva és betongerendába fektetett zárt szegéllyel ellátva,

• az ágyazó réteg 3-5 cm vastag tömörített folyami homok, vagy 2-4 cm murva,

• az alépítmény 15-20 cm vastag, rétegenként tömörített homokos kavics ágyazat (sóderágy) vagy kellően tömörített 0-35-ös zúzottkő, vagy meglévő teherbíró betonfelület,

• a beton burkolat esetében a járda legalább 12 cm vastagságú sóderágy alapon, legalább 12 cm vastagságú, C-12 minőségű simított betonból készülhet, dilatációkkal,

• olyan utcában, ahol járdaépítésre első alkalommal kerül sor, az építendő járda minimum 1,5 méter szélességű, míg ahol már egyes szakaszokon a járda megépült, ott – az egységes utcakép miatt – azonos szélességben építendő a hiányzó járda is,

• a járdában lépcső nem helyezhető el, a járda hosszanti esése nem haladhatja meg a 8%-ot,

• az elkészült járda és környezete csapadékvíz-elvezetéséről szabályszerűen gondoskodni kell.

A megépítendő vagy felújítandó járda településképi szempontból jelentős területen kizárólag a hivatal (Főépítészi Iroda) által jóváhagyott anyaghasználattal (anyag, szín, rakásminta) készülhet, a csatlakozó járdaszakaszokhoz történő igazodással. Amennyiben a járdaépítés vagy járdafelújítás során – a régi, rossz minőségű járda felbontása esetén – tört beton keletkezik, úgy azt – kérelemre – az önkormányzat térítésmentesen elszállítja. A régi négy- és hatszögletű járdalapok felszedése esetén – épségük megőrzése érdekében – különös körültekintéssel kell eljárni, azok elszállításáról az önkormányzat, mint tulajdonos saját költségén gondoskodik.

A munkakezdést, továbbá a beruházás befejezését a hivatalnak be kell jelenteni. A kivitelezést a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül be kell fejezni. A járda elkészültét és a műszaki, esztétikai feltételek teljesülését a hivatal ellenőrzi és műszaki átadás-átvétel keretében, jegyzőkönyv kiállításával igazolja. A támogatottnak nyilatkoznia kell arról, hogy a megépített vagy felújított járdaszakaszt – 3 év jótállás mellett – térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.

A rendelet teljes szövege megtalálható az önkormányzat honlapján (https://bajaionkormanyzat.hu) és a Nemzeti Jogszabálytár oldalán is (http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek).

Bővebb információk: Taba Attila (Bajai Polgármesteri Hivatal, 6500 Baja, Szentháromság tér 1. fsz. 39. iroda) ügyintézőnél érhetőek el:e-mail: taba.attila@bajavaros.hu,vezetékes telefon: +36-79/886-230.

Baja, 2021. március 30. Nyirati Klára polgármester

hozzászólok